Categorieën
Algemene voorwaarden fietsen

Richtlijnen en algemene voorwaarden fietsverhuur

RICHTLIJNEN

Hoe reserveren van een elektrische fiets?

Een aanvraag voor reservatie kan enkel via het contactformulier op onze website www.op-trot-eu, telefonisch of per email via info@op-trot.eu en contact@op-trot.eu. Op Trot kijkt de beschikbaarheid na, en verbindt zich ertoe u binnen de 24 uur iets te laten weten.

De reservatie is definitief van zodra u een bevestigingsmail van ons heeft ontvangen. Voor een reservatie van meerdere dagen dient er een voorschot betaald te worden van 50% van het totaalbedrag. Zonder voorschot is er geen reservatie.

Een cadeaubon kan aangekocht worden op ligging locatie van Op Trot, Tolkamerstraat 19 te 3473 Waanrode. Deze dient onmiddellijk volledig betaald te worden.

Het verzilveren van de cadeaubon kan dan ook na bevestiging van reservatie.

Voor de wijziging en/of kosteloze annulatie van de gereserveerde datum,  gelden de voorwaarden conform de omschrijving onder de goed-weer-garantie.

Plaats van verhuur, huurperiode, afhalen en inlevering

De fietsen vertrekken telkens vanuit het adres van Op Trot, zijnde Tolkamerstraat 19 te 3473 Waanrode. Ze worden daar op het einde van de gehuurde periode terug afgeleverd, op het vooraf afgesproken uur.

Houd er rekening mee dat het overlopen en invullen van de huurovereenkomst, het passen van de helm en de uitleg over de routes een half uur tijd in beslag neemt, vooraleer u echt aan de route kan starten.

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. De minimumleeftijd van de bestuurder/huurder is 12 jaar.
  De minimumleeftijd van de passagiers (opzit) is 3 jaar. Voor vertrek wordt er een kopie van identiteitskaart van de huurder gemaakt en in bewaring gehouden bij de verhuurder.
 2. De verhuur van de fietsen is voorbehouden aan bestuurders met domicilie in België, Nederland en Luxemburg.
 3. Kinderen vanaf 3 jaar mogen meerijden achterop in een kinderzitje, dat wordt voorzien door Op Trot. Het is uitdrukkelijk verboden om kinderen tussen de bestuurder en het stuur te laten staan of zitten tijdens het rijden. Bij een mogelijk ongeval of letsel zullen de kosten niet verhaald kunnen worden de aansprakelijkheidsverzekering (BA) van de verhuurder.
 4. Dieren vervoeren is ten allen tijde verboden.
 5. Beschermende kleding is niet verplicht, maar aan te raden voor zowel bestuurder als passagier. Dit met het oog op risico op (zware) verwondingen bij een ongeval of een kleine valpartij, of zonnebrand. Een zonnebril of zonnecrème dient door de huurder zelf voorzien te worden.
 6. Het dragen van een helm is verplicht. De verhuurder voorziet helmen met de vereiste CE-keuring. Deze zijn beschikbaar in volgende maten: XS/SM/L/XL. Bij inbreuk op eender welke wetgeving neemt de verhuurder geen enkele aansprakelijkheid op zich, en zijn mogelijke kosten dus voor rekening van de huurder.
 7. De door de verhuurder uitgewerkte routes zijn beperkt tot een aantal kilometers, af te leggen binnen een bepaald aantal uren. Het maximum aantal vastgelegde kilometers mag niet overschreden worden.
 8. Het eerder inleveren van het gehuurde goed geeft geen aanleiding tot terugbetaling van een gedeelte van de huur.
 9. Indien de fiets per dag is verhuurd, wordt een nieuwe daghuur in rekening gebracht indien de fiets niet voor het afgesproken einduur terug is gegeven aan de verhuurder.
 10. Bij langer gebruik dan overeengekomen, gaat de huur automatisch door, en blijven de bepalingen van deze huurovereenkomst van kracht. Indien het gehuurde voertuig niet binnen die hierboven afgesproken periode bij de verhuurder is afgeleverd, is de huurder aan de verhuurder voor iedere dag dat het voertuig te laat werd teruggebracht, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, een boete van 60 EUR + extra huurtijd van het aantal dag(-en) verschuldigd.
 11. De gehuurde fiets dient op dezelfde plaats ingeleverd te worden als de plaats van afhaling tenzij schriftelijk anders overeengekomen (B&B-routes).
 12. Bij inbreuken op de wetgeving en de daaruit voortvloeiende kosten of boetes neemt de verhuurder geen enkele aansprakelijkheid op zich. Deze mogelijke kosten zijn voor rekening van de huurder.
 13. De verhuurder verbindt er zich toe de fiets volledig in goede staat onderhouden in huur te geven. De fiets voldoet aan alle technische kwalificaties zoals voorgeschreven. De huurder erkent het hierboven hierboven omschreven gehuurde goed in goede staat van onderhoud te hebben ontvangen.
 14. De huurder zorgt ervoor dat het gehuurde goed in dezelfde staat ingeleverd en aan de verhuurder overhandigd wordt, evenals alle losgekomen en/of afgebroken onderdelen (vb lamp, bel,…).
 15. Gedurende de tijd dat de huurder over de fiets beschikt, zijn alle kosten aan het gebruik van de fiets, waaronder stalling, voor de rekening van de huurder.
 16. Indien er in de tijd dat de huurder over de fiets beschikt, schade is of zich een ongeval voordoet, dient de huurder de verhuurder onmiddellijk op de hoogte te stellen. Eventuele sleepkosten en transportkosten van de fiets zijn voor rekening van de huurder.
 17. Eventuele sleepkosten en transportkosten van de fiets zijn voor rekening van de huurder.
 18. Reparaties aan de fiets onderweg zijn niet toegelaten zonder (mondelinge én schriftelijke) toestemming van de verhuurder.
 19. Wat betreft de verzekeringen, gelden volgende bepalingen:
  19.1. De verhuurder verklaart een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (BA) te hebben afgesloten.
  19.2. Elke fiets is verzekerd op ligging risico Tolkamerstraat 19 te 3473 Waanrode (vertrek- en eindlocatie).
  19.3. De huurder blijft aansprakelijk voor alle schade aan de fiets, evenals verlies van de fiets, ook indien de schade hoger is dan de waarborg van 250,00 EUR.
  19.4. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle schade van bijrijder(s) of derden, waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk mocht zijn en waarvoor de door de BA-verzekering door de verhuurder geen dekking mocht worden gegeven.
  19.5. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d., die aan de verhuurder mochten worden opgelegd terzake van gedurende de huurtijd door de huurder en/of de bestuurder en/of bijrijder(s) gepleegde misdrijven en overtredingen. Voor dergelijke boetes, transacties en administratieve sancties draagt de huurder in de verhouding tot de verhuurder en voor zover mogelijk ook extern, het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
  19.6. Indien de huurder bewijst, dat de door de verhuurder verschuldigde bedragen een gevolg zijn van een defect van de fiets, dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huur, gelden de bepalingen onder 19.4 niet.
 20. Waarborg en verzekering eigen schade: de huurder verbindt zich ertoe een waarborg van 250,00 EUR per fiets in handen te stellen aan de verhuurder. De waarborg dient in contanten in borg gegeven te worden voor vertrek.
 21. De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst ten allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel de fiets door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt.
 22. De huurder gedraagt zich gedurende de huurperiode van de fiets als een goede huisvader over het gehuurde goed. Strafbare alcoholintoxicatie is hierbij dus niet tolereerbaar.
 23. Voor vertrek verklaren beide partijen zich akkoord met de voorwaarden zoals hierboven beschreven. Een document wordt door beide partijen ondertekend, voorafgegaan door “VOOR GELEZEN EN GOEDGEKEURD”.
Categorieën
Fietsverhuur

Huur je elektrische fiets en ga op trot

Vanaf zaterdag 26/02/2022 kan je bij Op Trot een elektrische fiets huren. Met de fiets doorheen het Hageland, op een zeer unieke manier? Dan ben je aan het juiste adres!

Je hebt de keuze uit een waaier van fietsroutes doorheen het ganse Hageland.

Bovendien werkt Op Trot zeer nauw samen met andere lokale ondernemers en organisators. Stel je eigen pakketje van amusement en activiteiten samen, in combinatie met een volledige dag op de elektrische fiets. Wij regelen alles voor jou en/of jullie!

In de prijs zit ook de huur van een helm en verzekering inbegrepen, evenals pechbijstand. Lees zeker de algemene voorwaarden op de website.

Prijs:
halve dag (5u)
prijs per persoon per fiets: 15,00 EUR

volledige dag (9u)
prijs per persoon per fiets: 30,00 EUR

Arrangement op maat?
Fietsarrangementen in samenwerking met onze partners.
Neem rustig een kijkje op onze website! U vraagt, wij regelen.