Categorieën
Goed-Weer-Garantie

Goed-Weer-Garantie

Als de weersomstandigheden niet mee zitten op de dag dat je gereserveerd hebt, kan je telefonisch of via mail kosteloos annuleren ten laatste 24 uur op voorhand. Dit wil zeggen dat uw annulatie ons moet bereiken ten laatste om 10u00 ’s morgens de dag voordien.

Uw reservatie wordt dan opgeschoven naar een vrij te kiezen andere datum. Deze verplaatsing dient eveneens per mail aangevraagd te worden, waarna Op Trot goedkeurt en bevestigt.

Categorieën
Algemene voorwaarden scooters

Richtlijnen en algemene voorwaarden scooterverhuur

RICHTLIJNEN

Hoe reserveren van een scooter Kymco Like 50cc?

Een aanvraag voor reservatie kan enkel via het contactformulier op onze website www.op-trot-eu, telefonisch of per email via info@op-trot.eu en contact@op-trot.eu. Op Trot kijkt de beschikbaarheid na, en verbindt zich ertoe u binnen de 24 uur iets te laten weten.

De reservatie is definitief van zodra u een bevestigingsmail van ons heeft ontvangen. Voor een reservatie van meerdere dagen dient er een voorschot betaald te worden van 50% van het totaalbedrag. Zonder voorschot is er geen reservatie.

Een cadeaubon kan aangekocht worden op ligging locatie van Op Trot, Tolkamerstraat 19 te 3473 Waanrode. Deze dient onmiddellijk volledig betaald te worden.

Het verzilveren van de cadeaubon kan dan ook na bevestiging van reservatie.

Voor de wijziging en/of kosteloze annulatie van de gereserveerde datum,  gelden de voorwaarden conform de omschrijving onder de goed-weer-garantie.

Plaats van verhuur, huurperiode, afhalen en inlevering

De scooters vertrekken telkens vanuit het adres van Op Trot, zijnde Tolkamerstraat 19 te 3473 Waanrode. Ze worden daar op het einde van de gehuurde periode terug afgeleverd, op het vooraf afgesproken uur.

Houd er rekening mee dat het overlopen en invullen van de huurovereenkomst, het passen van de helm, de uitleg over de route, de technische uitleg van de scooter en het overlopen van de boorddocumenten een half uur tijd in beslag neemt, vooraleer u echt aan de route kan starten.

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. De minimumleeftijd van de bestuurder/huurder is 21 jaar. Hij of zij dient in het bezit te zijn van een rijbewijs B, A3 of AM. De minimumleeftijd van de passagiers (opzit) is 7 jaar. Voor vertrek wordt er een kopie van identiteitskaart en rijbewijs van de huurder gemaakt en in bewaring gehouden bij de verhuurder.
 2. De verhuur van de scooters is voorbehouden aan bestuurders met domicilie in België, Nederland en Luxemburg.
 3. Kinderen vanaf 7 jaar mogen meerijden achterop, waarbij ze moeten steunen op de voetjes die op elke scooter voorzien zijn. De scooters zijn ook uitgerust met een koffer en rugsteun. Het is uitdrukkelijk verboden om kinderen tussen de bestuurder en het stuur te laten staan of zitten tijdens het rijden. Bij een mogelijk ongeval of letsel zullen de kosten niet verhaald kunnen worden de aansprakelijkheidsverzekering (BA) van de verhuurder.
 4. Dieren vervoeren is ten allen tijde verboden.
 5. Beschermende kleding is niet verplicht, maar aan te raden voor zowel bestuurder als passagier. Dit met het oog op risico op (zware) verwondingen bij een ongeval of een kleine valpartij, of zonnebrand. Een zonnebril of zonnecrème dient door de huurder zelf voorzien te worden.
 6. Het dragen van een helm is verplicht. De verhuurder voorziet helmen met de vereiste CE-keuring. Deze zijn beschikbaar in volgende maten: XS/SM/L/XL. Bij inbreuk op eender welke wetgeving neemt de verhuurder geen enkele aansprakelijkheid op zich, en zijn mogelijke kosten dus voor rekening van de huurder.
 7. Bij vertrek wordt het aantal kilometers genoteerd. Dit werd gezamenlijk afgelezen door beide partijen, zoals de kilometerteller van de scooter het aangeeft op het moment van vertrek. Door ondertekening van dit document verklaren de beide partijen deze kilometerstand als juist te aanvaarden.  
 8. De door de verhuurder uitgewerkte routes zijn beperkt tot een aantal kilometers, af te leggen binnen een bepaald aantal uren. Het maximum aantal vastgelegde kilometers mag niet overschreden worden.
 9. Het eerder inleveren van het gehuurde goed geeft geen aanleiding tot terugbetaling van een gedeelte van de huur.
 10. Indien de scooter per dag is verhuurd, wordt een nieuwe daghuur in rekening gebracht indien het voertuig niet voor het afgesproken eindhuur terug is gegeven aan de verhuurder.
 11. Bij langer gebruik dan overeengekomen, gaat de huur automatisch door, en blijven de bepalingen van deze huurovereenkomst van kracht. Indien het gehuurde voertuig niet binnen die hierboven afgesproken periode bij de verhuurder is afgeleverd, is de huurder aan de verhuurder voor iedere dag dat het voertuig te laat werd teruggebracht, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, een boete van 60 EUR + extra huurtijd van het aantal dag(-en) verschuldigd.
 12. De gehuurde scooter dient op dezelfde plaats ingeleverd te worden als de plaats van afhaling tenzij schriftelijk anders overeengekomen (B&B-routes).
 13. Elke scooter is voorzien van de vereiste boorddocumenten, die in geen enkel geval van de scooter mogen gescheiden worden. Bij vertrek wordt door beide partijen samen gecontroleerd of de boorddocumenten aanwezig zijn. Bij inbreuken op de wetgeving en de daaruit voortvloeiende kosten of boetes neemt de verhuurder geen enkele aansprakelijkheid op zich. Deze mogelijke kosten zijn voor rekening van de huurder. De huurder is tevens aansprakelijk voor schade door verlies van deze bijgeleverde boorddocumenten. 
 14. De verhuurder verbindt er zich toe de scooter volledig in goede staat onderhouden en met voldoende brandstof en olie, in huur te geven. De scooter voldoet aan alle technische kwalificaties zoals voorgeschreven. De huurder erkent het hierboven hierboven omschreven gehuurde goed in goede staat van onderhoud te hebben ontvangen.
 15. De huurder zorgt ervoor dat het gehuurde goed in dezelfde staat ingeleverd en aan de verhuurder overhandigd wordt, evenals alle boorddocumenten, alsook alle losgekomen en/of afgebroken onderdelen (vb spiegel, nummerplaat,…).
 16. Gedurende de tijd dat de huurder over de scooter beschikt, zijn alle kosten aan het gebruik van de scooter, waaronder extra benzine, olie, stalling en bandenreparatie, voor de rekening van de huurder.
 17. Indien er in de tijd dat de huurder over de scooter beschikt, schade is of zich een ongeval voordoet, dient de huurder de verhuurder onmiddellijk op de hoogte te stellen. Eventuele sleepkosten en transportkosten van de scooter zijn voor rekening van de huurder.
 18. Eventuele sleepkosten en transportkosten van de scooter zijn voor rekening van de huurder.
 19. Reparaties aan de scooter onderweg zijn niet toegelaten zonder (mondelinge én schriftelijke) toestemming van de verhuurder.
 20. Wat betreft de verzekeringen, gelden volgende bepalingen:
  19.1. De verhuurder verklaart een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (BA) te hebben afgesloten.
  19.2. Elke scooter is verzeker op ligging risico Tolkamerstraat 19 te 3473 Waanrode (vertrek- en eindlocatie).
  19.3. De huurder blijft aansprakelijk voor alle schade aan de scooter, evenals verlies van de scooter, ook indien de schade hoger is dan de waarborg van 250,00 EUR.
  19.4. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle schade van bijrijder(s) of derden, waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk mocht zijn en waarvoor de door de BA-verzekering door de verhuurder geen dekking mocht worden gegeven.
  19.5. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d., die aan de verhuurder mochten worden opgelegd terzake van gedurende de huurtijd door de huurder en/of de bestuurder en/of bijrijder(s) gepleegde misdrijven en overtredingen. Voor dergelijke boetes, transacties en administratieve sancties draagt de huurder in de verhouding tot de verhuurder en voor zover mogelijk ook extern, het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
  19.6. Indien de huurder bewijst, dat de door de verhuurder verschuldigde bedragen een gevolg zijn van een defect van de Vespa, dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huur, gelden de bepalingen onder 19.4 niet.
 21. Waarborg en verzekering eigen schade: de huurder verbindt zich ertoe een waarborg van 250,00 EUR per scooter in handen te stellen aan de verhuurder. De waarborg dient in contanten in borg gegeven te worden voor vertrek.
 22. De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst ten allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel de scooter door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt.
 23. De huurder gedraagt zich gedurende de huurperiode van de scooter als een goede huisvader over het gehuurde goed. Strafbare alcoholintoxicatie is hierbij dus niet tolereerbaar.
 24. Voor vertrek verklaren beide partijen zich akkoord met de voorwaarden zoals hierboven beschreven. Een document wordt door beide partijen ondertekend, voorafgegaan door “VOOR GELEZEN EN GOEDGEKEURD”.
Categorieën
Scooterverhuur

Huur je scooter en ga op trot

Met de scooter doorheen het Hageland, op een zeer unieke manier? Dan ben je aan het juiste adres!

Elke scooter is voorzien van een GPS-toestel met voorgeprogrammeerde routes. Je hebt een zeer ruime keuze van verschillende routes, ideaal om het Hageland tot in de uiterste hoekjes te verkennen!

Bovendien werkt Op Trot zeer nauw samen met andere partners. Stel je eigen pakketje van amusement en activiteiten samen, in combinatie met een dagje cruisen op de scooter. Wij regelen alles voor jou en/of jullie!

Prijs:
volledige dag (8u):
prijs voor 1 persoon, 1 scooter: 85,00 EUR
prijs voor 2 personen, 1 scooter: 95,00 EUR (bestuurder + bijzitter)

halve dag (4u):
prijs voor 1 persoon, 1 scooter: 40,00 EUR
prijs voor 2 personen, 1 scooter: 50,00 EUR (bestuurder + bijzitter) 

avondrit (2,5u):
prijs per scooter: 30,00 EUR

In de prijs zit ook de huur van een helm, GPS en verzekering inbegrepen, evenals pechbijstand. Lees zeker de algemene voorwaarden op de website.

Arrangement op maat?
Scooterarrangementen in samenwerking met onze partners.
Neem rustig een kijkje op onze website! U vraagt, wij regelen.